DE NEDERLANDSE MIEREN nlmieren.nl
HOME- SITEMAP
DIJKEN EN WEGBERMEN
berm  

 

De biodiversiteit van wegbermen hangt voor een belangrijk deel af van de ondergrond (soort bodem) en de wijze van beheer. Omdat steeds meer beheerders streven naar een aantrekkelijk ogende berm, wordt veelal eens per jaar gemaaid, op een tijdstip dat de meeste planten hun zaden gezet hebben. Ondanks dit nobele streven, blijven veel vegetaties povertjes. Een belangrijke oorzaak daarvoor is het maaien met zwaar materieel. Hierdoor wordt het bodemoppervlak flink beschadigd en er ontwikkelt zich een storingsvegetatie. Bij een storingsvegetatie hoort een storingsfauna. Daartoe behoort de wegmier Lasius niger en de gewone steekmier Myrmica rubra en in wat mindere mate de gele weidemier L. flavus. Algemene soorten als zandsteekmieren M. sabuleti, moerassteekmieren M. scabrinodis en grauwzwarte renmieren Formica fusca krijgen bij een dergelijk geweld geen kans om zich hier te vestigen. Met name "zachte dijken en wegbermen" zijn kwetsbaar.

Anders is het met "harde dijken en wegbermen". Ook hier is zwaar materieel niet aan te bevelen, doch veel minder ernstig. Belangrijk is hierbij wel dat het maaisel wordt verwijderd.


Indien de bermen begraasd worden door schapen, zien we de biodiversiteit meteen toenemen. Meer plantensoorten, meer insecten en ook meer soorten mieren.


Langs de meeste spoorbermen wordt direct naast de rails, op het horizontale deel van de spoordijk en het bovenste deel van het taluud, met herbiciden gespoten. In deze plantenarme zone, waar paardestaarten vaak welig tieren, kunnen zich slechts wegmieren L. niger en zaadmieren Tetramorium caespitum handhaven.


Vooral de zuidzijde van de spoordijk vangt veel zonnewarmte. De stenen absorberen dit en houden de warmte lang vast. Ideaal voor de meeste mierensoorten. Vooral op matig begroeide spoordijken komen vele soorten mieren voor. In en op de spoordijk van de IJzeren Rijn die door het Meijnweggebied loopt werden in de zomer van 2002 maar liefst 19 soorten mieren aangetroffen.

 

Literatuur:

Noordijk J & Boer P 2007. Mieren in Veluwebermen: soortenrijkdom en aanbevelingen voor beheer (Hymenoptera: Formicidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen 27: 23-50. pdf

 

 

 

laatste update: 16.01.2010