DE NEDERLANDSE MIEREN nlmieren.nl
HOME- SITEMAP
CONSEQUENTIES VAN NATUURBEHEER VOOR MIERENNESTEN

 

 

Nesttypen gekoppeld aan terreinbeheer

Het verdient aanbeveling om bij de keuze van bepaalde vormen van terreinbeheer eerst na te gaan welk effect een bepaalde beheervorm heeft op de bodemfauna, en dus ook op de mierenfauna. Het belang van mieren voor de bodem als ecosysteem wordt elders behandeld.

Aan de hand van de nesttypen is het mogelijk een schema te geven van de gevoeligheid voor stressfactoren als plaggen, chopperen, betreding/begrazing, maaien, brand en overstromingen.
Bij plaggen verdwijnt de complete humuslaag, bij chopperen een deel. Beiden vinden gewoonlijk in de winter plaats.
Betreding en begrazing zorgen voor verdichting van de bodem en vertrapping van nesten. Winterse begrazing heeft aanmerkelijk minder consequenties voor de mierennesten dan zomerse begrazing.
Met de hand maaien heeft geen invloed. Machinaal maaien gebeurt in het algemeen met zwaar materieel in de zomer, waardoor schade aan de nesten wordt aangericht.
Bij branden is het uiteraard van belang waar de brand precies plaats vindt. In een bos is de invloed groter dan in een heideveld, terwijl de invloed op duingraslanden gering is.
Zomerse overstromingen zijn gewoonlijk kort durend (dagen), terwijl winterse overstromingen weken of zelfs maanden kunnen voortduren.

Tabel. Invloed van stressfactoren op overlevingskansen van mierenpopulaties, uitgaande van nesttypen. 
Donkerblauw: zeer grote kans dat de populatie het direct of indirect (bijvoorbeeld omdat voedselbronnen zijn vernietigd) niet overleeft.
Lichtblauw: de stressfactor heeft nadelige invloed, maar de kans dat een deel van de populatie (in het gebied waar de stressfactor een rol speelt) overleeft, is aanwezig.
Grijs: de stressfactor heeft geen directe invloed op de nestpopulatie.

  plaggen chopperen

betreding/
extensieve
begrazing

machinaal
maaien
brand
(zomer)
brand
(winter)
over-
stromingen
(zomer)
over-
stromingen
(winter)
bodemnest
(jaarrond)
               
oppervlakte-
nest
               
strooisel-
nest
               
stobben-
nest
               
zoden-
nest
               
koepel-
nest
               
bodemnest
(winter)
               
boom-
nest
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.        
gesteente-
nest
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.        

 

 

 

peter boer; laatste update: 10.12.2013